30 maja 2018

Wyniki finansowe za I kw. 2018 r. spółki Statima S.A.

W pierwszym kwartale 2018 r. Statima S.A. konsekwentnie realizowała strategię inwestycyjną poprzez stałe zwiększanie puli wierzytelności.

Nowe inwestycje finansowe stanowią podstawę generowania przychodów i zysków. Spółka w dalszym ciągu zakłada zwiększanie zakupów pakietów wierzytelności, co w efekcie ma przełożyć się na zwiększenie przepływów  pieniężnych z nabytych portfeli. Na 31 marca 2018 roku wartość posiadanych portfeli wyniosła 292,5 mln zł, czyli wzrosła o 4,9% w stosunku do wartości osiągniętej na 31 grudnia 2017 roku.

W trakcie I kwartału 2018 roku przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 5,2 mln PLN wobec 4,1 mln PLN w okresie porównawczym, co stanowi nominalny wzrost o 1,1 mln PLN i odpowiada zmianie o blisko 27% względem okresu porównawczego. Tak dynamiczny wzrost przychodów wskazuje na wykorzystywanie przez Emitenta sprzyjającej sytuacji na rynku.

W I kwartale 2018 roku na poziomie zysku EBIT i zysku netto Spółka wypracowała odpowiednio: 3,4 mln PLN i 2,3 mln PLN. W analogicznym okresie roku 2017 Spółka uzyskała zysk EBIT na poziomie 2,9 mln PLN i porównywalny do I kwartału 2018 roku zysk netto w wysokości 2,3 mln PLN.  

Satysfakcjonujące wyniki możliwe były dzięki zakupom nowych atrakcyjnych portfeli wierzytelności oraz dalszemu konsekwentnemu odzyskiwaniu należności z posiadanych i obsługiwanych portfeli.

Należy pamiętać, że od dnia 01.01.2017 Spółka zmieniła zasady (polityki) rachunkowości w sposobie ujmowania nabywanych pakietów wierzytelności. Zmiana polityki rachunkowości została zastosowana retrospektywnie od dnia 01.01.2016. Pakiety są ujmowane w księgach w wartości nabycia a następnie na koniec każdego kwartału są wyceniane w wartości godziwej. Zgodnie z klasyfikacją rozporządzenia Ministra Finansów klasyfikuje się je jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane przez wynik finansowy.

 

Raport okresowy za I kw. 2018 r.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą