23 lipca 2018

Oświadczenie dotyczące wypowiedzi Rzecznika Prasowego Idea Banku w sprawie reklamacji

W związku z publikacjami, w których przytaczane są wypowiedzi Rzecznika Prasowego Idea Banku oraz informacjami przekazywanymi przez obligatariuszy, którzy otrzymali informację w sprawie reklamacji bezpośrednio od Idea Banku, Polski Dom Maklerski oświadcza:

Polski Dom Maklerski (PDM) oferował obligacje zarówno poprzez własną sieć sprzedaży jak i w ramach konsorcjum wraz z Idea Bankiem. Pracownicy Idea Banku zgodnie z umową zawartą z PDM byli odpowiedzialni za przeprowadzenie tzw. pierwszego kontaktu z klientem, który polegał na rozmowie telefonicznej lub spotkaniu osobistym. Przy kontakcie z klientem instytucje finansowe są obowiązane do zachowania szczególnej staranności i przekazywania klientom rzetelnej, niewprowadzającej w błąd informacji. W związku z tym, oraz z faktem, iż bank jest instytucją zaufania publicznego i profesjonalnym uczestnikiem obrotu, PDM nie wprowadzał żadnych wytycznych ani skryptów dla pracowników banku odpowiedzialnych za pierwszy kontakt z klientem – poza oficjalnymi, wymaganymi prawem dokumentami ofertowymi, które były udostępniane również klientom. W dokumentacji przekazywanej przez PDM znajdowały się warunki emisji obligacji i propozycja nabycia obligacji. Wszystkie dokumenty w tytule miały wpisane słowo ,,obligacje’’ i zawierały elementy wymagane dla oferowania obligacji.

PDM oświadcza, że dokumentacja ofertowa związana z emisją obligacji była sporządzona z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej oraz według najlepszej wiedzy PDM zawierała pełen zakres informacji wymaganych prawem. Jednocześnie Polski Dom Maklerski podkreśla, iż dokumenty te zgodnie z prawem  były dokumentami sporządzonymi wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych od GetBack. Odpowiedzialność za rzetelność i prawdziwość informacji przedstawionych w dokumentacji ofertowej obligacji w odniesieniu do emitenta obligacji ponosi jego zarząd, co potwierdzane jest podpisami w Propozycji Nabycia i Warunkach Emisji Obligacji.

Podsumowując, każda instytucja finansowa, w tym bank, która kieruje do klienta lub potencjalnego klienta informacje o usłudze lub produkcie inwestycyjnym, ma obowiązek przedstawić klientowi rzetelne oraz pełne informacje, w szczególności, przy przedstawianiu korzyści, musi uwzględnić zagrożenia związane z tą usługą lub produktem.

Jednocześnie informujemy, że na stronach UOKiK znajduje się instrukcja dotycząca składania reklamacji wraz ze schematem działań i wzorem reklamacji www.finanse.uokik.gov.pl

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą