30 sierpnia 2018

Wyniki finansowe za II kw. 2018 r. spółki Statima S.A

W drugim kwartale 2018 r. Statima S.A. konsekwentnie realizowała strategię inwestycyjną poprzez stałe zwiększanie puli wierzytelności.

Nowe inwestycje finansowe stanowią podstawę generowania przychodów i zysków. Spółka w dalszym ciągu zakłada zwiększanie zakupów pakietów wierzytelności, co w efekcie ma przełożyć się na zwiększenie przepływów  pieniężnych z nabytych portfeli. Od początku roku do 30 czerwca 2018 spółka nabyła pakiety o wartości nominalnej 64 mln PLN, przy czym wartość nominalna pakietów nabytych tylko w II kwartale br. wynosiła 50 mln PLN. W II kwartale wartość nominalna wszystkich posiadanych portfeli wierzytelności wzrosła do 341,5 mln PLN.

W trakcie II kwartału 2018 roku przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 5,6 mln PLN wobec 3,7 mln PLN  w okresie porównawczym, co stanowi nominalny wzrost o 1,9 mln PLN i odpowiada zmianie o blisko 51% względem okresu porównawczego. Tak dynamiczny wzrost przychodów wskazuje na wykorzystywanie przez Emitenta sprzyjającej sytuacji na rynku.

W II kwartale 2018 roku na poziomie zysku EBIT i zysku netto Spółka wypracowała odpowiednio: 3,3 mln PLN i 2,2 mln PLN, co stanowiło wzrost o odpowiednia 37,8% i 25% r/r. W analogicznym okresie roku 2017 Spółka uzyskała zysk EBIT na poziomie 2,4 mln PLN i zysk netto w wysokości 1,77 mln PLN.  

Satysfakcjonujące wyniki możliwe były dzięki zakupom nowych atrakcyjnych portfeli wierzytelności oraz dalszemu konsekwentnemu odzyskiwaniu należności z posiadanych i obsługiwanych portfeli.

Należy pamiętać, że od dnia 01.01.2017 Spółka zmieniła zasady (polityki) rachunkowości w sposobie ujmowania nabywanych pakietów wierzytelności. Zmiana polityki rachunkowości została zastosowana retrospektywnie od dnia 01.01.2016. Pakiety są ujmowane w księgach w wartości nabycia a następnie na koniec każdego kwartału są wyceniane w wartości godziwej. Zgodnie z klasyfikacją rozporządzenia Ministra Finansów klasyfikuje się je jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane przez wynik finansowy.

Raport okresowy za II kw. 2018 r.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą