INFORMACJE DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.
Aktualizacja informacji w zakresie dostępu do akt
Pod następującym adresem pojawiło się zarządzenie: www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl
Zgodnie z przedmiotowym zarządzeniem, na chwilę obecną, wstrzymana jest możliwość fizycznego udostępniania akt restrukturyzacyjnych GetBack S.A. aż do czasu podjęcia przez sędziego - komisarza decyzji co do tego czy, kiedy, komu i na jakich zasadach akta sprawy będą mogły być udostępniane do wglądu fizycznie w siedzibie Sądu - powyższe (z uwagi na skalę i wielość wierzycieli) ma przyspieszyć i ułatwić całe postępowanie restrukturyzacyjne GetBack.Informujemy, iż dziś tj. 17 maja br. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu upublicznił na swoich stronach:

Skany załączników zostały upublicznione w związku z pismem wierzyciela o upublicznienie na stronie internetowej Sądu załączników nr 3-8 dołączonych do wniosku GETBACK SA we Wrocławiu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Sędzia referent uwzględnił wniosek i zarządził publikację na stronie internetowej załączników, które zostały opisane jako załączniki nr 3 - 5 i 8, natomiast odmówił zgody na publikację załączników nr 6 i 7 (spis wierzycieli i wykaz wierzytelności spornych) ze względu na zawarte w tych załącznikach dane osobowe.
W udostępnionych załącznikach znajdują się:

  • Wykaz miejsc w których znajduje się przedsiębiorstwo i majątek Spółki
  • Wykaz majątku GetBack z szacunkową wyceną jego składników: Suma z Wartość brutto na dzień 31.03.2018 (bilansowa)
  • Aktywa. Pasywa
  • Rachunek zysków i strat - MSRInformujemy, iż na stronie internetowej pod adresem www.biurosyndyka.pl, znajdują się informacje dotyczące działań podejmowanych przez Pana Kamila Hajduk - kuratora dla obligatariuszy wyznaczonego w postępowaniu restrukturyzacyjnym GetBack S.A. oraz adres kontaktowy Kuratora dedykowany dla Obligatariuszy.W nawiązaniu do postanowienia z dnia 09.05.2018 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji GetBack S.A. na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w postępowaniu wyznaczono:
Sędziego-Komisarza w osobie Pana SSR Jarosława Mądrego,
Zarządcę w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840),
Kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy, w osobie Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego (numer licencji: 142).Najczęściej zadawane pytania (Q&A - część 2) stan prawny na dzień 10.05.2018 r.
Q&A - GetBack - 2018.05.10.pdf

Najczęściej zadawane pytania (Q&A - część 1) stan prawny na dzień 09.05.2018 r.
Q&A - GetBack - 2018.05.09.pdfObligatariusze Spółki GetBack S.A.
uprzejmie informujemy, iż żądanie wcześniejszego wykupu obligacji emitowanych przez spółkę GetBack S.A., należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Emitenta ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław.

Żądanie przedterminowego wykupu obligacji emitowanych przez spółkę GetBack S.A. (dalej: "Emitent") składa się w przypadku spełnienia przesłanek ustawowych, tj. art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 483, z późn. zmianami), który brzmi: "Jeżeli emitent jest w zwłoce z_wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z obligacji, obligacje podlegają, na żądanie obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne. Obligatariusz może żądać wykupu obligacji również w przypadku niezawinionego przez emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres." lub zajścia przesłanek opisanych w warunkach emisji obligacji nabytej przez Państwa serii. Żądanie będzie ważne i skuteczne tylko w razie zaistnienia ku temu przesłanek.

W celu uniknięcia ewentualnych problemów związanych z niedostarczeniem do Emitenta papierowych żądań przedterminowego wykupu obligacji, Polski Dom Maklerski S.A. zaleca Państwu dodatkowo (nie zamiennie) przekazanie skanu tego żądania na adres e-mail Emitenta: sekretariat@getbacksa.pl.

Dodatkowo, w przypadku obligacji Emitenta, dla których podmiotem prowadzącym ewidencję jest Polski Dom Maklerski S.A., prosimy o przekazanie kopii złożonego Emitentowi żądania przedterminowego wykupu na adres Polskiego Domu Maklerskiego S.A., tj. ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, i/lub przesłanie skanu żądania na adres e-mail getback-wykup@polskidm.com.pl.

Informacja o podmiocie prowadzącym ewidencję obligacji jest zawarta w treści warunków emisji obligacji danej serii. Dokument ten został Państwu przekazany przed złożeniem zapisu na te obligacje.

W przypadku obligacji, których podmiotem prowadzącym ewidencję nie jest Polski Dom Maklerski S.A., prosimy o kontakt z tym podmiotem w celu ustalenia procedury składania żądań przedterminowego wykupu obligacji.

W celu ułatwienia Państwu procesu składania żądań dla obligacji, dla których Polski Dom Maklerski S.A. prowadzi ewidencję, w załączeniu przekazujemy wzór żądania przedterminowego wykupu obligacji oraz wzór wniosku o wydanie zaświadczenia depozytowego.

Wzór żądania przedterminowego wykupu obligacji
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia depozytowego

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą