INFORMACJE DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A.
W dniu 6.08.2018 r. na stronie kuratora Kamila Hajduk pod następującym adresem została opublikowana wspomniana już propozycja kuratora: PROPOZYCJE UKŁADOWE

Na stronie nadzorcy sądowego kancelarii Kaczmarek Skonieczna opublikowane zostało sprawozdanie ze spotkania Rady Wierzycieli z dn. 3 sierpnia dostępne pod następującym adresem: KOMUNIKAT NR 5/08/2018 Z DNIA 3 SIERPNIA 2018 R.Informacja o ostatnich wydarzeniach w ramach przyspieszonego postępowania układowego spółki GETBACK S.A. i kluczowych przyszłych terminach.

Przewodniczący Rady Wierzycieli skontaktował się z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Dłużnika w celu przedstawienia propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zaproponowane zmiany miały na celu realizację koncepcji Rady Wierzycieli umacniającej Radę Nadzorczą Dłużnika poprzez wprowadzenie do jej składu osób z doświadczeniem i wiedzą merytoryczną w branży windykacji wierzytelności, a w konsekwencji również zapewnienie wsparcia dla Zarządu Dłużnika przy próbie znalezienia rozwiązania aktualnych problemów spółki. Szczegółowe informacje zawiera Komunikat nr 2/07/2018 Przewodniczącego Rady Wierzycieli ustanowionej w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki GETBACK S.A. w restrukturyzacji z dnia 13 lipca 2018 r. KOMUNIKAT NR 2/07/2018

Wcześniej Sędzia - komisarz postanowił o powołaniu na drugiego zastępcę członka Rady Wierzycieli mBank S.A. w Warszawie. Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. Postanowienie z dnia 11/07/2018 r.

18 lipca br. odbyło się drugie posiedzenie Rady Wierzycieli.

Kluczowe nadchodzące terminy w postępowaniu układowym opracowane na podstawie informacji z Pulsu Biznesu:

  • 23 lipca: Publikacja raportu finansowego za pierwszy kwartał 2018 r., od którego będzie zależała decyzja KNF o wznowieniu notowań akcji i obligacji
  • 31 lipca: Podjęcie przez spółkę decyzji o ewentualnym złożeniu wniosku o zamianę przyspieszonego postępowania układowego na postępowanie sanacyjne
  • 24 lipca: Zakładany termin audytu GetBacku i wyceny portfeli przez doradcę wybranego w lipcu
  • 30 sierpnia: Publikacja raportu za pierwsze półrocze 2018 r.
  • 31 sierpnia: Ostateczna propozycja układu
  • 15 września: Głosowanie nad układemDziałając w imieniu nadzorcy sądowego zawiadamiam, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 maja 2018 r., sygn. akt VIII GR 13/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (nr KRS: 0000413997). Wyznaczono sędziego - komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego oraz nadzorcę sądowego w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840), a do reprezentowania praw obligatariuszy ustanowiono kuratora w osobie Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego (licencja nr 142). Przyspieszone postępowanie układowe jest prowadzone pod sygn. akt VIII GRp 4/18.

Informacje o przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego i jego poszczególnych etapach są zamieszczane przez nadzorcę sądowego na stronie internetowej www.kaczmarekskonieczna.pl. Kontakt z nadzorcą sądowym w niniejszej sprawie jest możliwy pod adresem e-mail getback@kaczmarekskonieczna.pl.Sędzia komisarz powołał pięcioosobową radę wierzycieli GetBack. Do składu rady wybrano czterech wierzycieli zgłoszonych przez kuratora, którzy podczas prawyborów zebrali największe poparcie wśród obligatariuszy.
Informacja dot. postępowania układowego GETBACK S.A.
Rada WierzycieliNajczęściej zadawane pytania (Q&A - część 3) stan prawny na dzień 06.06.2018 r.
Q&A - GetBack - 2018.06.06.pdfInformacja Sędziego - komisarza z dnia 24.05.2018 r. dot. postępowania GETBACK S.A.Komunikat dla Obligatariuszy GetBack S.A. w sprawie wystawianych przez Polski Dom Maklerski S.A. zaświadczeń depozytowych
W związku z informacją umieszczoną na stronie www.biurosyndyka.pl odnośnie terminu w jakim musi wpłynąć głos na kandydata do Rady Wierzycieli wraz z dokumentem poświadczającym fakt posiadania obligacji, który to termin mija 30 maja 2018 r. informujemy, iż istnieje ryzyko niedochowania tego terminu w przypadku zgłoszenia przez Obligatariusza sposobu odbioru zaświadczenia depozytowego za pośrednictwem przesyłki pocztowej. W celu zapewnienia, iż termin zostanie dochowany zalecany jest osobisty odbiór wystawianych przez Polski Dom Maklerski zaświadczeń w naszym biurze w Warszawie przy ul. S. Moniuszki 1a, po uprzednim potwierdzeniu wystawienia takiego zaświadczenia. Jednocześnie informujemy, iż w związku z licznie wpływającymi wnioskami o wydawanie zaświadczeń depozytowych, prośby o wystawienie zaświadczenia depozytowego należy kierować na adres:
getback-info@polskidm.com.pl
co przyspieszy proces wydania zaświadczenia.Aktualizacja informacji w zakresie dostępu do akt
Pod następującym adresem pojawiło się zarządzenie: www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl
Zgodnie z przedmiotowym zarządzeniem, na chwilę obecną, wstrzymana jest możliwość fizycznego udostępniania akt restrukturyzacyjnych GetBack S.A. aż do czasu podjęcia przez sędziego - komisarza decyzji co do tego czy, kiedy, komu i na jakich zasadach akta sprawy będą mogły być udostępniane do wglądu fizycznie w siedzibie Sądu - powyższe (z uwagi na skalę i wielość wierzycieli) ma przyspieszyć i ułatwić całe postępowanie restrukturyzacyjne GetBack.Informujemy, iż dziś tj. 17 maja br. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu upublicznił na swoich stronach:

Skany załączników zostały upublicznione w związku z pismem wierzyciela o upublicznienie na stronie internetowej Sądu załączników nr 3-8 dołączonych do wniosku GETBACK SA we Wrocławiu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Sędzia referent uwzględnił wniosek i zarządził publikację na stronie internetowej załączników, które zostały opisane jako załączniki nr 3 - 5 i 8, natomiast odmówił zgody na publikację załączników nr 6 i 7 (spis wierzycieli i wykaz wierzytelności spornych) ze względu na zawarte w tych załącznikach dane osobowe.
W udostępnionych załącznikach znajdują się:

  • Wykaz miejsc w których znajduje się przedsiębiorstwo i majątek Spółki
  • Wykaz majątku GetBack z szacunkową wyceną jego składników: Suma z Wartość brutto na dzień 31.03.2018 (bilansowa)
  • Aktywa. Pasywa
  • Rachunek zysków i strat - MSRInformujemy, iż na stronie internetowej pod adresem www.biurosyndyka.pl, znajdują się informacje dotyczące działań podejmowanych przez Pana Kamila Hajduk - kuratora dla obligatariuszy wyznaczonego w postępowaniu restrukturyzacyjnym GetBack S.A. oraz adres kontaktowy Kuratora dedykowany dla Obligatariuszy.W nawiązaniu do postanowienia z dnia 09.05.2018 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji GetBack S.A. na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w postępowaniu wyznaczono:
Sędziego-Komisarza w osobie Pana SSR Jarosława Mądrego,
Zarządcę w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840),
Kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy, w osobie Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego (numer licencji: 142).Najczęściej zadawane pytania (Q&A - część 2) stan prawny na dzień 10.05.2018 r.
Q&A - GetBack - 2018.05.10.pdf

Najczęściej zadawane pytania (Q&A - część 1) stan prawny na dzień 09.05.2018 r.
Q&A - GetBack - 2018.05.09.pdfObligatariusze Spółki GetBack S.A.
uprzejmie informujemy, iż żądanie wcześniejszego wykupu obligacji emitowanych przez spółkę GetBack S.A., należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Emitenta ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław.

Żądanie przedterminowego wykupu obligacji emitowanych przez spółkę GetBack S.A. (dalej: "Emitent") składa się w przypadku spełnienia przesłanek ustawowych, tj. art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 483, z późn. zmianami), który brzmi: "Jeżeli emitent jest w zwłoce z_wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z obligacji, obligacje podlegają, na żądanie obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne. Obligatariusz może żądać wykupu obligacji również w przypadku niezawinionego przez emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres." lub zajścia przesłanek opisanych w warunkach emisji obligacji nabytej przez Państwa serii. Żądanie będzie ważne i skuteczne tylko w razie zaistnienia ku temu przesłanek.

W celu uniknięcia ewentualnych problemów związanych z niedostarczeniem do Emitenta papierowych żądań przedterminowego wykupu obligacji, Polski Dom Maklerski S.A. zaleca Państwu dodatkowo (nie zamiennie) przekazanie skanu tego żądania na adres e-mail Emitenta: sekretariat@getbacksa.pl.

Dodatkowo, w przypadku obligacji Emitenta, dla których podmiotem prowadzącym ewidencję jest Polski Dom Maklerski S.A., prosimy o przekazanie kopii złożonego Emitentowi żądania przedterminowego wykupu na adres Polskiego Domu Maklerskiego S.A., tj. ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, i/lub przesłanie skanu żądania na adres e-mail getback-wykup@polskidm.com.pl.

Informacja o podmiocie prowadzącym ewidencję obligacji jest zawarta w treści warunków emisji obligacji danej serii. Dokument ten został Państwu przekazany przed złożeniem zapisu na te obligacje.

W przypadku obligacji, których podmiotem prowadzącym ewidencję nie jest Polski Dom Maklerski S.A., prosimy o kontakt z tym podmiotem w celu ustalenia procedury składania żądań przedterminowego wykupu obligacji.

W celu ułatwienia Państwu procesu składania żądań dla obligacji, dla których Polski Dom Maklerski S.A. prowadzi ewidencję, w załączeniu przekazujemy wzór żądania przedterminowego wykupu obligacji oraz wzór wniosku o wydanie zaświadczenia depozytowego.

Wzór żądania przedterminowego wykupu obligacji
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia depozytowego

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą