REGULACJE PRAWNE I DOKUMENTY DO POBRANIA

Klient przed zawarciem umowy powinien zapoznać się z treścią:
a) regulacji danego rynku (w tym Tabeli opłat i prowizji)
b) dodatkowych informacji zawartych w sekcji MIFID znajdującej się na tej stronie

OFEROWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

I REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OFEROWANIA ORAZ DORADZTWA

Regulamin świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych oraz doradztwa dla przedsiębiorstw przez Polski Dom Maklerski S.A.

II REGULAMIN PROWADZENIA EWIDENCJI OBLIGACJI

Regulamin prowadzenia ewidencji obligacji przez Polski Dom Maklerski S.A.

RYNEK TGE

I REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH TGE

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A. na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

II WZÓR UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ

Umowa przyjmowania, przekazywania i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych i Instrumentów Finansowych na rynkach prowadzonych przez TGE

Załączniki do Umowy

III FORMULARZE

Formularz zlecenia RPM

Dyspozycja złożenia wniosku o umorzenie praw majątkowych

Formularz odwołania zlecenia na rynku praw majątkowych

Formularz dyspozycji przelewu środków finansowych

RYNEK NIEPUBLICZNY

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A. na rynku niepublicznym

Regulamin depozytu instrumentów rynku niepublicznego w Polski Domu Maklerskim S.A.

ZARZĄDZANIE PORTFELEM

Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem przez Polski Dom Maklerski S.A.

Umowa o zarządzanie portfelem - osoba prawna

Umowa o zarządzanie portfelem - osoba fizyczna

Tabela opłat Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie zarządzania portfelem

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klientów w Polskim Domu Maklerskim S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A.

Tabela opłat i prowizji - załącznik do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Tabela Opłat i Prowizji Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

(w zakresie obrotu prawami majątkowymi oraz w zakresie świadczenia usług na rynku niepublicznym)

MiFID

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) to Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych - ustanawia jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych, banków i instytucji kredytowych w sprawie świadczenia usług inwestycyjnych na terytorium:

  • Unii Europejskiej
  • Islandii
  • Liechtensteinu
  • Norwegii

Przepisy MiFID mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podmiotów świadczących usługi lub zajmujących się doradztwem w zakresie inwestycji, w szczególności domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz dystrybutorów produktów finansowych. Głównym celem MiFID jest ochrona Klientów. MiFID zobowiązuje instytucje finansowe do badania Klientów m.in. pod względem doświadczenia w inwestowaniu, wiedzy o instrumentach finansowych, rozumienia produktu. Każdy z Klientów powinien zostać przypisany do jednej z kategorii w oparciu o kryteria nakładane przez MiFID, takie jak wielkość aktywów finansowych, wiedza i doświadczenie.

MiFID zapewnia inwestorom zwiększoną ochronę dzięki nałożonym na firmy oferujące usługi inwestycyjne wymogom podjęcia działań w zakresie:

  • Klasyfikacji Klientów do jednej z trzech grup (Klienci Detaliczni, Profesjonalni i Uprawnieni Kontrahenci) w oparciu o doświadczenie i wiedzę Klienta w zakresie instrumentów finansowych.
  • Określenia profilu inwestycyjnego Klienta.
  • Badania odpowiedniości lub adekwatności usługi inwestycyjnej.
  • Przejrzystości i szerszego zakresu udzielanych informacji, w tym dotyczących instrumentów finansowych i ryzyka inwestycyjnego.
  • Opracowania, wdrożenia i poinformowania Klientów o polityce najlepszej realizacji zleceń lub polityce działania w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz o polityce przeciwdziałania konfliktowi interesów.

Informacje dotyczące Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

Polityka Klasyfikacji Klientów w Polskim Domu Maklerskim S.A.

Polityka wykonywania zleceń w Polskim Domu Maklerskim S.A.

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim Domu Maklerskim S.A.

Polityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych w Polskim Domu Maklerskim S.A.

Ogólny opis instrumentów finansowych i towarów giełdowych w Polskim Domu Maklerskim S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA

Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej i polityki wynagrodzeń w Polskim Domu Maklerskim S.A.

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej i polityki wynagrodzeń Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (stan na dzień 31.12.2016)

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Polski Dom Maklerski S.A. (stan na dzień 31.12.2015)

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej DM Consus S.A. (stan na dzień 31.12.2014)

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej DM Consus S.A. (stan na dzień 31.12.2013)

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej DM Consus S.A. (stan na dzień 31.12.2012)

Sprawozdania finansowe Polskiego Domu Maklerskiego S.A. opublikowane są w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitorze Polski B".

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Informacje o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Podstawowa struktura organizacyjna Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

Polityka Informacyjna Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

Ocena ZŁK Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w 2016 r.*

Ocena ZŁK Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w 2015 r.

* niniejsza ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w PDM w 2016r. została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2017r.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą